Tabel cu serviciile furnizate de ANCPI cu tarifele, termenele si codurile aferente.

Tabelul sintetizeaza prevederile Ordinului nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, modificat prin ODG 3470/2019  si Ordinul 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, modificat prin Ordinul 3407/2019

Grupă servicii Cod Serviciu Tarif (lei) UM Termen*

Normal / Urgenta

Referințe
Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
Avize și recepții tehnice 1.1.1. Aviz începere lucrări 100 lucrare 7  / 2  
1.1.2. Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre 250 lucrare 15  / 5  
1.1.3. Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public 375 lucrare 20 / 10 Nota1)
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie 1.2.1. Hărți și planuri (raster) 40 foaie de hartă/ plan 3  / 1 Nota2)
1.2.2. Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm 1.000 km2 3  /  1 Nota3)
1.2.3. Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm 500 km2 3  /  1  
1.2.4. Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm 20 km2 3  /  1  
1.2.5. Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D 15 punct  3  /  1 Nota4)
1.2.6. Înregistrări GNSS de la o stație permanentă 15 oră 1  /  – Nota5)
Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
Prima înregistrare 2.1.1. Recepție cadastrală și înființare carte funciară 120 imobil/ u.i. 18  /  6 Nota6)
2.1.2. Recepție cu alocare număr cadastral 60 imobil/ u.i. 11  /  4  
2.1.3. Înființare carte funciară 60 imobil/ u.i. 11  /  4 Nota6)
Dezlipire/ Alipire 2.2.1. Recepție dezlipire/ alipire 60 imobil/ u.i. 7  /  3 Nota7)
2.2.2. Înscriere dezlipire/ alipire 60 imobil/ u.i. 7  /  3 Nota7)
Intabulare 2.3.1. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice 0,50% valoare din act 7  /  2 Nota8)
2.3.2. Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice 0,15% valoare din act 7  /  2 Nota8)
2.3.3. Înscriere ipotecă/ privilegiu 100/ imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate operațiune 2  /  1 Nota9)
Notare/ Radiere 2.4.1. Notare/ Radiere în/ din cartea funciară 75 operațiune 4  /  2 Nota10)
Rectificare 2.5.1. Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului) 0 operațiune 1  /  –  
2.5.2. Reconstituire carte funciară 0 operațiune 3  /  1  
Actualizare 2.6.1. Înscriere construcție 60/ construcție + 0,05% din valoarea de impozitare operațiune 15  /  5  
2.6.2. Extindere / Radiere construcții 120 construcție 15  /  5  
2.6.3. Actualizare informații tehnice 60 operațiune 15  /  5 Nota11)
2.6.4. Anulare operațiuni cadastrale 60 operațiune 10  /  3  
Informare 2.7.1. Consultare documente din arhivă 10 15 min. 1  /  –  
2.7.2. Extras de carte funciară pentru informare 20 imobil (online) –  /  – Nota12)+ Nota21)
25 imobil (pe hartie) 2  /  1 Nota13)+ Nota21)
2.7.3. Extras de carte funciară pentru autentificare 40 imobil (online) –  /  –  
40 imobil (pe hartie) 2  /  1  
2.7.4. Certificat de sarcini 100 certificat/ BCPI 4  /  2  
2.7.5. Copii certificate ale documentelor din arhivă 25 dosar 2  /  1 Nota14)
2.7.6. Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/ denumirea proprietarului 125 proprietar/

BCPI

10  /  3  
2.7.7. Extras din planul cadastral 15 imobil (online) –  /  – Nota20)+ Nota22)
15 imobil (pe hartie) 3  /  1  
2.7.8. Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr) 100 certificat 10  /  3 Nota15)
2.7.9. Referat consultare registru proprietari la nivel național 250 referat 18  /  6 Nota16)
Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament* (* abonament valabil 12 luni de la data efectuării plății)
TopRo5 1:5000 ROMPOS 3.1.1. Servicii de vizualizare (WMS) 0,1 Km2/ 12 luni 5  /  2 Nota17)
3.1.2. Servicii poziționare GNSS în timp real 100/1000 luna/ 12 luni/ utilizator/aparat 1  /  –  
Conținutul cărții funciare 3.1.3. Copie de carte funciară online 1.000 pachet 50 de cărți funciare/12 luni –  /  –  
3.1.4. 1.800 pachet 100 de cărți funciare/ 12 luni –  /  –  
3.1.5. Extras de carte funciară pentru informare online 1.000 pachet 50 de extrase de informare/ 12 luni  –  /  –  
3.1.6. 1.800 pachet 100 de extrase de informare/ 12 luni –  /  –  
Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
Autorizare 4.1.1. Autorizarea persoanelor fizice 400 persoană 20  /  – Nota18)
4.1.2. Autorizarea persoanelor juridice 2.000 persoană 20  /  – Nota23)
4.1.3. Modificare / Eliberare duplicat a certificatului de autorizare 100 certificat 20  /  – Nota19

1) Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.
2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0).
Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri.
3) Fracțiunile de km2 se majorează la km2.
4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate.
5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil.
6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora.
7) Se calculează pentru fiecare imobil/ u.i. rezultat.
8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul.
Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie. Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei.
Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice.
Tariful se calculează în mod similar și în cazul înscrierii dreptului de concesiune.
Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.
9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente.
Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil.
Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală.
Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/ imobil.
10) Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară.
Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor.
Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală.
11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/ unei imobil/ construcții.
Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/ construcție/ u.i, suprafață, adresă etc.).
În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite.
Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.
12) Pentru extrasul de carte funciară pentru informare solicitat și furnizat prin intermediul platformei de plată on-line.
13) Pentru extrasul de carte funciară de informare solicitat și furnizat la registratura Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (BCPI). În cazul imobilelor înscrise în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară, extrasul de carte funciară de informare se eliberează de îndată, cu plata tarifului în regim normal.
14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară.
Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă.
15) Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară.
16) Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/ denumirea proprietarului, în format electronic.
17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată.
18) Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent, pentru persoane fizice străine.
19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/ juridice și eliberarea duplicatului.
Anexa la Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *