Executăm lucrări specifice domeniului:                      

 • ridicări topografice de detaliu, conform normelor  în vigoare
 • documentatii cadastrale diverse, conform specificațiilor Regulamentului ODG600/2023  modificat si completat;
 • Sistem informaţional specific domeniului imobiliar-edilitar şi băncilor de date urbane  (cadastru imobiliar-edilitar), la nivel de sectoare cadastrale;
 • relevee pentru spații rezidențiale și industriale;
 • cadastru sistematic (general), atât în intravilan cât și extravilan, la nivel de UAT  dar și pe sectoare cadastrale, reglementat prin ODG 1/2020;
 • trasări construcții și înțărușări limite de proprietate;
 • urmărirea comportării în timp a construcțiilor – spații comerciale și construcții industrial-edilitare;
 • documentatii cu măsurători în sistem WGS 84  în vederea emiterii avizelor AACR – documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României;
 • servicii de Consultanta privind situatia tehnica si juridica a imobilelor detinute in proprietate sau aflate in posesie;
 • masuratori ale imobilelor – teren si constructii, in vederea obtinerii documentelor privind intrarea in legalitate conform art. 37 din legea 50/1991; 
 • obtinere documente necesare Certificatelor de urbanism sau Autorizatiilor de construire/desfiintare: Extrase de carte funciara pentru informare, Extrase de Plan Cadastral pe ortofotoplan, Planuri de incadrare la scara 1:500 si 1:2000 ( zona Bucuresti – Ilfov si alte zone unde sunt disponibile la scara 1:5000); 
 • obtinere duplicate – conforme cu originalul din arhiva OCPI a documentatiilor tehnice – Plan de amplasament si delimitare, Relevee, etc.

           Pentru detalii și oferte personalizate vă recomandăm să ne contactați – tipicul lucrării diferă în funcție de situația fiecărui imobil în parte și de actele puse la dispoziție de proprietar.

 

Pagină în lucru..